Konferencja "UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – nowe wyzwania, problematyka uzależnień behawioralnych oraz metod pracy w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od hazardu", odbędzie się w Lesznie, 21 listopada 2014 w godzinach 8:00 – 16:00 w Centrum Konferencji i Rekreacji "Akwawit" ul. Św. Józefa 5.

Konferencja przeznaczona jest dla osób zainteresowanych podjęciem dyskusji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi w regionie oraz próbą zdefiniowania potrzeb i kierunków działań w zakresie zapobiegania oraz przeciwdziałania zjawisku uzależnień czynnościowych. Zapraszamy terapeutów uzależnień, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, miejskich i gminnych pełnomocników ds. profilaktyki i uzależnień, i inne osoby, w tym realizujące programy profilaktyczne. Szczegóły także na stronie Stowarzyszenia JOKER

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 19 listopada br. poprzez przesłanie zgłoszeń na adres mailowy: stowarzyszeniejoker@interia.pl Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA (plik word)
PROGRAM KONFERENCJI (plik word)


15 września 2014 r. - Kolejny SUKCES strefyPL!
Centrum PISOP ogłosił wyniki konkursu na MIKRODOTACJE. Fundacja strefaPL otrzyma mikrodotację na rozwój organizacji. Przyznana kwota 4.400 zł posłuży na doposażenie w sprzęt multimedialny, materiały promocyjne tj. roll-up, wizytówki, foldery oraz zastawę stołową. Ponadto zostanie opracowany Plan Rozwoju Organziacji mający określić m.in. misję, cele, strategię. Na realziację mamy czas do końca listopada. Projekt mikrodotacji finansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Patronat objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a realizuje Leszczyńskie Centrum PISOP.


1 września 2014 r. Fundacja strefaPL realizuje projekt - DIALOG MOTYWUJĄCY - ZAPRASZAMY SPECJALISTÓW na kompleksowe szkolenie uzupełniające dla terapeutów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi

Szkolenie realizowane jest w ramach Programu Ministra Zdrowia: „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych” i współfinansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji osób zawodowo zajmujących się pracą z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi lub uzależnionymi behawioralnie. Uczestnicy zdobędą i pogłębią umiejętności posługiwania się metodą dialogu motywującego.

DIALOG MOTYWUJĄCY – metoda obecnie uważana za jedną z najskuteczniejszych w pracy z osobami uzależnionymi. Szkolenie obejmuje 72 godzin warsztatowo-wykładowych z elementami superwizji. Program szkolenia oparty jest na standardach MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers). Stanowi kompleksowe przygotowanie do posługiwania się metodą dialogu motywującego w pracy terapeuty. Przeznaczone jest dla terapeutów, którzy poznali już podstawy tej metody i uznają ją za ważny element swojej praktyki zawodowej. Szkolenie poprowadzi Urszula Grodzka, terapeuta z Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii w Warszawie.

Kryteria udziału:
1. Posiadany tytuł specjalisty terapii uzależnień lub osoby będącej w trakcie procesu certyfikacji do tytułu specjalisty terapii uzależnień
2. Zaliczenie wstępnego (podstawowego) kurs szkolenia z metody dialogu motywującego (co najmniej 16 godz.)
3. Złożenie deklaracji pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi lub uzależnionymi behawioralnie
4. Przedłożenie zgody pracodawcy na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się metoda dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi w miejscy pracy

W procesie rekrutacji wymagane są dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów udziału. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uczestniczenie we wszystkich zjazdach. Szkolenie odbędzie się w Lesznie, w Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, ul. Średnia 11. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz mają zapewnione wyżywienie podczas zajęć oraz noclegi.

Terminy zjazdów:
3-5 października 2014 r.
25-26 października 2014 r.
22-23 listopada 2014 r.
13-14 grudnia 2014 r.

Ankietę zgłoszeniową oraz wymagane dokumenty (skany) należy przesłać na adres mailowy Fundacji do dnia 15 września. Wszelkie pytania i informacje drogą mailową: sekretariat@fundacjastrefaPL.pl

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA (plik word)
PROGRAM SZKOLENIA (plik pdf)


1 września 2014 r. "STOP WYPALANIU TRAW"
ZAPRASZAMY do programu pomocy problemowym użytkownikom przetworów konopi.
„Stop wypalaniu traw – program pomocy problemowym użytkownikom przetworów konopi” Głównym zadaniem projektu jest objęcie indywidualną pomocą psychologiczną i specjalistyczną pomocą terapeutyczną osób z grup wysokiego ryzyka, narażonych na problem rozwoju uzależnienia oraz problemowo używających przetworów konopi i uzależnienia od nich.

Projekt kierowany jest do młodzieży od 16 roku życia i dorosłych do 26 roku życia, którzy zostaną objęcie programem terapeutycznym CANDIS realizowanym przez realizatorów akredytowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program CANDIS jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii z powodu jego dużej i dowiedzionej badaniami skuteczności.

Program realizować będą specjaliści Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lesznie, ul. Średnia 11. Kontakt telefoniczny: 695 933 132. Wszelkie pytania i informacje drogą mailową: sekretariat@fundacjastrefaPL.pl


1 września 2014 r. "TRZEŹWO - W ZGODZIE Z SOBĄ I BLISKIMI"
ZAPRASZAMY do programu wsparcia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję.
„Trzeźwo – w zgodzie z sobą i bliskimi” – program wsparcia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję. Celem projektu jest zdobycie przez 40 uczestników warsztatów wiedzy i umiejętności w czterech obszarach tematycznych: rozwój osobisty, kompetencje wychowawcze, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie ze stresem oraz aktywizacja zawodowa.
Warsztaty przeznaczone będą dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii i utrzymujących abstynencję z terenu Leszna i powiatu leszczyńskiego. Odbędą się cztery 8-godzinne spotkania warsztatowe prowadzone przez specjalistów. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne, książki, broszury.

Program realizować będą specjaliści Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lesznie, ul. Średnia 11. Kontakt telefoniczny: 695 933 132. Wszelkie pytania i informacje drogą mailową: sekretariat@fundacjastrefaPL.pl


5 czerwca 2014 r. LESZNO - BIEL
Konferencja upowrzechniająca współpracę organizacji pozarządowych z samorządem.
Fundacja strefaPL uczestniczyła w konferencji organizowanej w ramach projektu „Biel i Leszno – Partnerstwo dla rozwoju ”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Tematyka konferencji dotyczyła rozwoju lokalnego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele Szwajcarskich samorządów relacjonowali zasady współpracy III sektora z samorządem lokalnym. Z polskiej strony - wykład nt. współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Poznań przeprowadziła Izabela Leśniak - kierownik sekcji ds. współpracy z organizacjami z Urzedu Miasta Poznania. Spotkanie odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie.


3 czerwca 2014 r. II ZJAZD ANTYHAZARDZISTÓW
Przedstawiciele Fundacji strefaPL wzięli udział w II Zjeździe Realizatorów Programów finansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który odbył się w Toruniu, w Hotelu Copernicus.

Organizatorami konferencji było Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Program Zjazdu obejmował wykłady, prezentacje realizowanych projektów oraz zajęcia warsztatowo-dyskusyjne.
Uczestnicy mieli możliwość prezentacji realizowanych projektów, wymiany dotychczasowych doświadczeń oraz podjęcia dyskusji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. Fundacja strefaPL jest realizatorem projektów współfinansowanych przez fundusze ministrialne.

7 maja 2014 r. WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI! Rozpocznij pracę z nami jako WOLONTARIUSZ! Trwa nabór chętnych do współpracy przy realizacji projektów Fundacji
Jeśli ciekawi cię praca z dziećmi i młodzieżą. Jesteś studentem lub absolwentem pedagogiki lub kierunków pokrewnych. Rozpocznij pracę z nami jako WOLONTARIUSZ! Poznasz metody pracy pedagogów, psychologów, terapeutów. Zdobędziesz cenne doświadczenia zawodowe. Weźmiesz udział w ciekawych formach pracy - warsztaty, praca indywidualna, zajęcia terapeutyczne, udział w wyjazdach terapeutyczno-rekreacyjnych. Wszystko to w ramach realizowanych przez Fundację strefaPL projeków.

Twój przyszły pracodawca na pewno doceni tę wiedzę i doświadczenie!
Skontaktuj się z Fundacją strefaPL drogą elektroniczną lub telefonicznie: 609 601 969


23 kwietnia 2014 r. HAZARD - program profilaktyczno - edukacyjny dla młodzieży leszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych z dotacją Wojewody Wielkopolskiego
Specjaliści Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lesznie przy ul. Średniej 11 realizować będą projekt pn.: Program profilaktyczno - edukacyjny "HAZARD", w ramach którego przeprowadzone zostaną zajęcia dla młodzieży 9 szkół ponadgimnazjalnych w Lesznie.

Założeniem projektu jest szerzenie świadomości ryzyka i konsekwencji związanych z ryzykownym graniem (przede wszystkim na popularnych - tzw. automatach), prowadzącym do zaburzeń nawyków i popędów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z psycholog - Kingą Andrzejczak - specjalistą terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji) - telefon: 694 315 222


10 kwietnia 2014 r. ZRÓBMY TO INACZEJ - nowy projekt Fundacji strefaPL dla dzieci i młodzieży z dotacją Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Fundacja strefaPL rozpoczyna realizację projektu pn.: ZRÓBMY TO INACZEJ w ramach programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka.

Projekt zakłada objęcie programem ok. 20 dzieci w wieku 13 – 17 lat (uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych) pochodzących z rodzin z grup ryzyka. W Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lesznie przy ul. Średniej 11 odbywać się będą BEZPŁATNE zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne oparte na rekomendowanym programie profilaktycznym "Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków", zajęcia profilaktyczne w formie treningu asertywności oraz zajęcia profilaktyczne z formie treningu radzenia sobie ze stresem.

Działania rekreacyjno-kulturalne odbywać się będą raz w miesiącu (przez 6 miesięcy) - ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz zajęciami integracyjno-rekreacyjnymi, - wyjazd do kina, - wyjazd do teatru, - wyjście na koncert muzyczny, - wyjazd do Poznania do Term Maltańskich, - udział w Pikniku Szybowcowym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt się z psychologiem - Justyną Witczak telefon: 669 388 918


Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem z dotacją Wojewody Wielkopolskiego
Fundacja strefaPL rozpoczyna realizację projektu pn.: "RODZINA W CENTRUM - kompleksowa pomoc dziecku i rodzicom z trudnościami" w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego - Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.

W Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lesznie przy ul. Średniej 11 odbywają się BEZPŁATNE zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), które w grupie rówieśników uczą się współpracy, wspólnej zabawy, popracują nad swoją nieśmiałością, nadpobudliwością i innymi trudnościami w zachowaniu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego pedagoga. Ponadto proponujemy bezpłatne zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu, liczeniu. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt się z pedagogiem - Marią Matukiewicz telefon: 781 099 563


27 lutego 2014 r. - NOWE HORYZONTY
Fundacja strefaPL uczestniczyła w konferencji upowszechniającej międzynarodowy projekt NATURALNE TYNKOWANIE I WZORNICTWO propagujący powrót do naturalnego zdobienia i budownictwa domów z gliny. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Więcej na temat >>>
Fundacja strefaPL ul. Średnia 11, 64-100 Leszno,
telefon: 609 601 969, strona internetowa: www.FundacjastrefaPL.pl e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl
KRS 0000466115 REGON 302456568 NIP 697 230 89 70
Nr rachunku bankowego: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000