Projekt WIELKOPOLSKI PORTAL SENIORLANY Fundacja strefaPL realizowała projekt z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą WIELKOPOLSKI PORTAL SENIORALNY. Zadanie utworzenia, aktualizowania i upowszechniania wielkopolskiego portalu wymiany informacji dotyczących osób starszych zostało powierzone Fundacji w formie realizacji zadania publicznego przez Województwo Wielkopolskie za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Poznaniu.

1 lipca 2015 r. nastąpiło uruchomienie portalu pod adresem internetowym www.NestorCafe.pl Utworzono bazę danych, treści, nawiązano kontakty oraz udoskonalono platformę wymiany informacji.

Portal zawierał aktualności mogące zaciekawić seniorów, informacje poradnikowe oraz treści zachęcające do aktywności. W dalszej kolejności zamieszczano dane nt. klubów seniora i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów w całej Wielkopolsce.

Portal działa do dziś pod adresem www.NestorCafe.pl
LIST INTENCYJNY zachęcający do współpracyProjekt LESZCZYŃSKI PORTAL SENIORLANYFundacja strefaPL realizowała od wrzeœnia 2015 r. projekt z zakresu działalnoœci na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą LESZCZYŃSKI PORTAL SENIORALNY. Zadanie utworzenia, aktualizowania i upowszechniania leszczyńskiego portalu wymiany informacji dotyczących osób starszych zostało powierzone Fundacji w formie realizacji zadania publicznego przez MIASTO LESZNO za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

1 paŸdziernika 2015 r. w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych nastąpiło uruchomienie portalu pod adresem internetowym www.senior.leszno.pl Utworzono tzw. FanPage profil Facebook pod adresem senior.leszno.pl

LIST INTENCYJNY zachęcający do współpracy

Projekt CANDIS dofinansowany z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Termin realizacji projektu od 2.01.2015 do 31.12.2015 roku. Adresowany jest do problemowych użytkowników narkotyków, osób powyżej 16 roku życia. Polega na prowadzeniu indywidualnego programu terapii składającego się z 10 spotkań z terapeutą wg tzw. programu CANDIS, rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii jako program o potwierdzonej wysokiej skuteczności.
Więcej na temat >>>

DZIECKO W CENTRUM – specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem. Realizowany w okresie od 16 marca do 18 grudnia 2015r. Dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadania publicznego.

Projekt zakłada objęcie specjalistyczną pomocą – psychologiczno-pedagogiczną grupę 25 dzieci w wieku 8-12 lat (uczniów klas od I-IV szkoły podstawowej) oraz ich rodziny. Zakłada koncentrację na problemach rodzin dotkniętych kryzysem i dysfunkcją, a w szczególności na pomocy, ochronie praw i interesów dziecka. Stanowi kontynuację działań realizowanych w zeszłym roku.

Pomoc udzielana jest w formie zajęć:
a) edukacyjno-terapeutycznych grupowych dla dzieci z rodzin w sytuacji konfliktu, kryzysu,
b) terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu wynikającymi z pozostawania w rodzinach dysfunkcyjnych,
c) konsultacji dla rodziców w kryzysie (konsultacje indywidualne dla rodziców, mediacje rodzinne, krótkie interwencje rodzinne).

Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły w czasie trwania projektu. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się od 1.04.2015r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


W naszym ośrodku prowadzimy terapię dla osób używających szkodliwie marihuany i haszyszu według programu Candis. Ten indywidualny program terapii składa się z 10 spotkań z terapeutą. Przeznaczony jest dla osób od 16 roku życia.


Osoby, które używają narkotyków lub alkoholu okazjonalnie a zostały notowane z tego powodu przez policję, szkołę lub ich zachowanie zostało ujawnione przez rodziców mogą skorzystać z programu FreD. Podczas 8 godzin spotkań uczestnicy zostają zachęceni do obiektywnego spojrzenia na własne używanie. Program skierowany jest do młodych ludzi w wieku 14 – 21 lat.


W Centrum odbywają się zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat oraz dzieci młodszych od 8 do 12 lat. Zajęcia skierowane są do młodych ludzi poszukujących własnej drogi, chcących lepiej radzić sobie ze stresem i sytuacjami trudnym, również tymi, które wynikają z trudności w funkcjonowaniu wśród rówieśników. Zajęcia odbywają się co tydzień.


Przez tydzień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 czynny jest nasz telefon 663519564. W każdą środę od godz. 16.00 – 18.00 czynny jest punkt konsultacyjny. Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się telefonicznego, możliwe również inne terminy spotkań.
Fundacja strefaPL ul. Średnia 11, 64-100 Leszno,
telefon: 609 601 969, strona internetowa: www.FundacjastrefaPL.pl e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl
KRS 0000466115 REGON 302456568 NIP 697 230 89 70 Nr rachunku bankowego: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000